www.BEAUTYSPAMALL.com

BEAUTY SPA MALL เป็นร้านค้าออนไลน์ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องมือบิวตี้ เครื่องมือสปา เครื่องมือเสริมความงาม ประเภทต่างๆ ทุกชนิด ครบวงจร

BEAUTY SPA MALL รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย @BEAUTYSPAMALL และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าภายใน 1 ปี หรือ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านหน้าของบัตรรับประกันนี้

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้ามาเข้ารับบริการคือตามที่อยู่ของร้าน

BEAUTY SPA MALL และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น

** ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง

หมายเหตุ : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจาก BEAUTY SPA MALLหรือตัวแทนจำหน่ายของ BEAUTY SPA MALL เท่านั้น